BSG22.jpg
search

De mavo/vmbo theoretische leerweg

Het mavo/vmbo is een vierjarige opleiding (inclusief brugjaar) die voorbereidt op het secundaire beroepsonderwijs (voorheen middelbaar beroeps onderwijs) en de tweede fase van het havo. In het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs zijn 4 leerwegen te onderscheiden: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen bieden beroepsgerichte vakken aan vanaf de derde klas. De gemengde leerweg biedt hetzelfde niveau als de theoretische leerweg, echter kan er in de gemengde leerweg een beroepsgericht vak worden gekozen. Op de Berger Scholengemeenschap wordt alleen de theoretische leerweg aangeboden. De theoretische leerweg is qua niveau het beste te vergelijken met het oude mavo-D-programma. De inhoud en de inrichting zijn echter verschillend.

Aan het eind van het tweede leerjaar mavo/vmbo-tl kiezen de leerlingen een aantal vakken voor het derde leerjaar, de voorsectorkeuze. Aan het einde van het derde leerjaar mavo/vmbo-tl kiezen de leerlingen een sector, nl. Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Landbouw. Bij elke sector horen twee verplichte sectorvakken. In het derde leerjaar volgen leerlingen de keuzevakken naast de verplichte vakken. In het vierde leerjaar volgt de leerling de verplichte vakken, twee sectorvakken en drie keuzevakken. In 3 en 4 mavo/vmbo wordt een onderscheid gemaakt in toetsen:

  • Voortgangstoetsen, toetsen met een cijfer die tellen voor de overgang (T3)
  • Schoolexamentoetsen (SE), toetsen met een cijfer die tellen voor de overgang (T3) en voor het examen (T3 en T4)
  • Praktische opdrachten voor een cijfer, deze tellen voor de overgang (T3) en kunnen een schoolexamentoets (SE T3 en T4) zijn
  • Handelingsdelen, opdrachten zonder cijfer die voldoende of goed moeten zijn afgerond (T3 en T4)

Voor alle SE (schoolexamen)-toetsen geldt een examenreglement. Dit reglement is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), hierin staat ook alle informatie vermeld over SE-toetsen, Handelingsdelen en Praktische Opdrachten (SE) voor 3 en 4 mavo/vmbo-tl. Voor 1 oktober van het schooljaar krijgen de leerlingen dit boekje uitgereikt. In het PTA staat beschreven hoeveel toetsen er per vak worden afgenomen en welke toetsen. Maatschappijleer is een examenvak met alleen een schoolexamen, leerlingen sluiten dit af in het derde leerjaar. In 4 mavo/vmbo-tl werken leerlingen in tweetallen aan het sectorwerkstuk, een werkstuk waarbij leerlingen een zelf geformuleerde vraag onderzoeken binnen hun gekozen sector. De titel en de beoordeling van het sectorwerkstuk worden op de cijferlijst vermeld.

Berger ScholengemeenschapRondelaan 341861 ED Bergen (NH)tel. 072-5894118fax 072-5812591info@berger-sg.nl