Het mavo/vmbo is een vierjarige opleiding (inclusief brugperiode) die je voorbereidt op het middelbaar beroeps onderwijs en de tweede fase van het havo. In het vmbo zijn 4 leerwegen te onderscheiden: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Op de Berger Scholengemeenschap wordt alleen de theoretische leerweg aangeboden.

Aan het eind van het tweede leerjaar mavo/vmbo-tl kies je een aantal vakken voor het derde leerjaar, de voorsectorkeuze. Aan het einde van het derde leerjaar mavo/vmbo-tl kies je een sector, nl. Techniek, Zorg en Welzijn, Economie of Landbouw. Bij elke sector horen twee verplichte sectorvakken. In het derde leerjaar volg je naast de verplichte vakken ook keuzevakken. In het vierde leerjaar volg je de verplichte vakken, twee sectorvakken en drie keuzevakken. In 3 en 4 mavo/vmbo-tl wordt een onderscheid gemaakt in toetsen:

  • Voortgangstoetsen, toetsen met een cijfer die tellen voor de overgang (T3)
  • Schoolexamentoetsen (SE), toetsen met een cijfer die tellen voor de overgang (T3) en voor het examen (T3 en T4)
  • Praktische opdrachten voor een cijfer, deze tellen voor de overgang (T3) en kunnen een schoolexamentoets (SE T3 en T4) zijn
  • Handelingsdelen, opdrachten zonder cijfer die voldoende of goed moeten zijn afgerond (T3 en T4)

Voor alle SE (schoolexamen)-toetsen geldt een examenreglement. Dit reglement is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), hierin staat ook alle informatie vermeld over SE-toetsen, Handelingsdelen en Praktische Opdrachten (SE) voor 3 en 4 mavo/vmbo-tl. Als je in 3 mavo/vmbo-tl of 4 mavo/vmbo-tl zit krijg je voor 1 oktober van het schooljaar dit boekje uitgereikt. In het PTA staat beschreven hoeveel toetsen er per vak worden afgenomen en welke toetsen. Maatschappijleer is een examenvak met alleen een schoolexamen, je sluit dit af in het derde leerjaar. In 4 mavo/vmbo-tl werk je in tweetallen aan het sectorwerkstuk, een werkstuk waarbij leerlingen een zelf geformuleerde vraag onderzoeken binnen hun gekozen sector. De titel en de beoordeling van het sectorwerkstuk worden op de cijferlijst vermeld. Voor meer informatie kun je in de schoolgids kijken, elders op deze site.