Schoolplan 2019‑2023De nieuwe BSG

De nieuwe BSG

Onder de noemer ‘de nieuwe BSG’ werken we aan het bouwen van een echte leergemeenschap. Op de sterke fundamenten die onze school de afgelopen jaren al gelegd heeft. We bereiken goede leerresultaten met onze leerlingen, hebben creativiteit, kunst en cultuur hoog in het vaandel staan en onze school is een hechte gemeenschap.
Met de nieuwe BSG beogen we dat onze leerlingen nog meer gemotiveerd leren, het meeste uit hun eigen talenten halen, we nog betere leerresultaten behalen en dat het onderwijs optimaal aansluit op de veranderende maatschappij. Dit willen we bereiken door keuzemogelijkheden voor leerlingen te vergroten, hen te leren hiermee verantwoordelijk om te gaan en meer te laten samenwerken. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de medewerkers van onze school!
Download Schoolplan

Planmatige aanpak

Doel Meerwaarde
voor leerlingen
Kenmerken
goede leraar
Speerpunten
waar de schoolleiding
op stuurt
We zijn gemotiveerd om te leren
 • Vergrote keuzemogelijkheden
 • Leren verantwoord keuzes te maken
 • Meer leren door samen te werken
 • Leren door gebruik te maken van verschillende vaardigheden
 • Inzetten op relatie en stimuleren positief gedrag
 • Zijn van gespreksleider, waardevrij kunnen communiceren
 • Nieuwsgierig zijn naar leerlingen en collega’s
 • Reflecteren op de eigen rol en openstaan voor feedback
 • Herkennen talenten personeel en stimuleren deze te benutten en ontwikkelen binnen een veilige werkomgeving
 • Behoud van de sterke kanten van de BSG
 • Sturen op te ontwikkelen cultuurelementen Gemeenschap, Openheid, Waardevrij en Verantwoordelijkheid
We benutten onze talenten
 • Op verschillende niveaus met de stof bezig zijn
 • Er is variatie aan werkvormen in de verschillende lessen met regelmatig instructie/uitleg
 • Beschikken over ontwikkelvaardigheden
 • Coachende rol aannemen naar leerlingen en collega’s
 • Docenten worden ingezet op hun kwaliteiten
 • Organiseren van (informele) ontmoetingen
 • Leerlingen kunnen tutor worden
 • Focus op kunst- en cultuur is en blijft zichtbaar in het totale onderwijs
We behalen zo hoog mogelijke leerresultaten
 • Zijn vakspecialist en kunnen effectief instructie geven
 • Het model van Directe Instructie wordt gehanteerd
 • Zijn vakspecialist en kunnen effectief instructie geven
 • Het model van Directe Instructie wordt gehanteerd
 • Vormgeven van meerjarige ontwikkeling van de school
 • Ontwerpen passende systematiek voor monitoren en beoordeling van leerlingen
 • Examenresultaten boven landelijk gemiddelde
We rusten leerlingen toe op hun toekomst in de maatschappij
 • Bijdrage leveren aan de maatschappij
 • Goede aansluiting op het vervolgonderwijs
 • 21 eeuwse vaardigheden
 • Opleiden voor beroepen die nog niet bestaan
 • Denken in andere vormen dan lesuren en vakken
 • Moderne leraarvaardigheden
 • Actueel onderwijs
 • Externe contacten beheren
 • Aanpassen van de organisatie
 • Financiën, gebouw, middelen en beheer op orde
 • Actief positioneren in het netwerk
 • De school als netwerkorganisatie

Zo voeren we het beleid

Onderwijskundig
Personeelsbeleid
Kwaliteitsbeleid
Cultuur

Fasering aanpak

Vernieuwen. Ontwikkelen. Uitproberen. Leerjaar 1 & 4.
Bestendigen
Doorlopende leerlijnen. Nieuw leren. Hele school doet mee.
Leren zichtbaar maken
Brede opvatting kwaliteit. Portfolio’s. Examenjaar.
Verankeren verkregen inzichten
Borgen. Bijstellen. Doorontwikkelen.
Pilot implementatie nieuwe BSG
 
2018-19
2019-20
2021-22
2022-23

Sterke punten volgens ouders en leerlingen

Sfeer van betrokkenheid Communicatie Locatie Het team maakt zorg voor leerlingen waar Steun- en verdiepingsuren Creatieve vakken

Deze cultuurelementen ontwikkelen we verder

Gemeenschap

Leren in verbinding met elkaar

Onze school is een kleinschalige maatschappij. In gezelschap van vrienden en vriendinnen, klasgenoten en docenten worden leerlingen bij ons op school volwassen. Dit is de basis van onze school. Onze mentoren geven dit bewust vorm.

MeedoenErbij horenElkaar zienVeiligheid

Nieuwsgierigheid

Waardevrij onderzoeken

We staan samen om onze leerlingen heen. Het hele team staat om de leerling heen, met hun ontwikkeling voor ogen. Ook, of juist, wanneer dit niet vanzelf gaat.

Oordeel uitstellenVragen stellenSamen

Openheid

Samen maken we ons onderwijs

Op onze school werken mensen met hun eigen talent, kracht en visie aan de ontwikkeling van het onderwijs. Dit doen we op open wijze en met z’n allen. Niet alleen in woord maar ook in daad. Dit organiseren we dan ook. Hierbij benutten we de diversiteit binnen ons team.

TalentenCommunicatieOntmoetingenDiversiteitGezamenlijkheid

Verantwoordelijkheid

Werken vanuit vertrouwen

We geven onze leerlingen de ruimte om hun keuzes te maken en de effecten daarvan te ontdekken, ook in de lessen. De spanning die dit met zich meebrengt is het ons waard: we willen onze leerlingen verantwoord loslaten om hun eigen leerproces vorm te geven. Wij zijn er uiteraard om hen dit zo goed mogelijk te leren.

AutonomiePositiviteitLef

Planmatige aanpak

Planning Fase Aansturing nieuwe BSG Mentoren Secties
Januari  
 • Schoolplan uitwerken
 • Inrichten nieuwe BSG als professionele schoolorganisatie
   
2018-19
 • Uitproberen en pilots
 • Principiële keuzes maken in ontwerpteamm
 • Initiëren en etaleren
 • Kernwaarden herijken
 
 • Oriënteren op en definiëren van benodigde docentvaardigheden
2019-20
 • Vaardigheidslijnen ontwikkelen
 • De nieuwe BSG in leerjaar 2 en 5 atheneumm
 • Organisatorische knelpunten uitzoeken en wegnemen
 • Evalueren op principiële keuzes
 • Vakoverstijgende lijnen ontwerpen
 • Organisatorische knelpunten uitzoeken en wegnemen
 • Analyseren van docentvaardigheden
2020-21
 • Leren zichtbaar maken
 • Evalueren op principiële keuzes
 • Portfolio voor beoordeling van leerlingen op brede kwaliteit
 • Professionaliseren op nieuwe gewenste vaardigheden
2021-22
 • Bestendigen
 • Evalueren op principiële keuzes
 
 • Professionaliseren op nieuwe gewenste vaardigheden

Onze activiteiten in 2019

Nieuwe BSG in leerjaar 1 en 4 Verdiepen en ondersteunen Werken vanuit leerdoelen Coaching met vaardigheidsrubrics Les met Chromebooks

Innovatiestructuur

Schoolleiding

 • Leiden
 • Agenderen
 • Controleren
 • Visie uitzetten
 • Aansturen

Mentoren / coaches

 • Visie op begeleiding formuleren
 • Afstemmen
 • Vaardigheidslijnen ontwikkelen

Ontwerpteams

 • Klankborden
 • Visie mee bepalen
 • Signaleren
 • Onderzoeken
 • Vakoverstijgend

Vaksecties

 • Definiëren & analyseren docentvaardigheden
 • Bewaken leskwaliteit
 • Ontwikkelen onderwijsprogramma’s
  (leerdoelen, basiscurriculum & verrijking)

Schematisch overzicht

Samen maken we de nieuwe BSG tot een succes!