Zorgplicht

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht, wat inhoudt dat alle betrokkenen zich aan specifieke aanmeldingsregels dienen te houden. Scholen hebben zorgplicht voor de leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld. In de praktijk betekent dit dat de school inventariseert welke specifieke onderwijsbehoeften de leerling heeft en vervolgens beoordeelt of hierin kan worden voorzien. Mocht de school niet tegemoet kunnen komen aan deze behoeften, dan wordt niet tot plaatsing overgegaan, maar gaat de school samen met de ouders op zoek naar een school die beter bij het kind past. De schoolt valt onder het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Het samenwerkingsverband bestaat uit negen schoolbesturen. Het samenwerkingsverband biedt zo’n 15.000 kinderen passend onderwijs. Indien in het eerste of tweede leerjaar blijkt dat het onderwijs van de school niet aansluit bij de capaciteiten van de leerling en/of de voor de leerling noodzakelijke extra ondersteuning niet door de school kan worden geboden, wordt de leerling besproken in het Multi Disciplinair Overleg (MDO). Het overleg heeft als doel om samen met de ouders en leerling op basis van het complete dossier van de leerling een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband voor het kind te bepalen.

Ondersteuningsprofiel

In hun schoolondersteuningsprofiel omschrijven scholen welke ondersteuning en begeleiding zij leerlingen kunnen bieden en welke doelen zij nastreven. Het regionale zorgvangnet voor alle scholen binnen een streek, in ons geval het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland, legt al deze schoolprofielen naast elkaar en garandeert zo een dekkend zorgaanbod.

Download het schoolondersteuningsprofiel