De BSG heeft sinds 2021 het vignet Gezonde School

Wat is de Gezonde School-aanpak?
De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken op school. Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl van leerlingen en studenten, aan de hand van de 4 Gezonde School-pijlers. In verschillende gezondheidsthema's, zoals bewegen en sport, roken, alcohol, welbevinden en voeding hebben we aandacht voor de schoolomgeving, signalering, beleid en educatie. 

De Gezonde School aanpak is een samenwerking tussen de GGD, het RIVM en de PO-en VO-raad. En wordt ondersteund door de verschillende ministeries. Er is een samenwerking met partners zoals bijvoorbeeld het Voedingsinstituut, Trimbos, KVLO, Hersenstichting, enz. Op school hebben we een gezonde school-coördinator. 

De BSG heeft de ambitieverklaring 'Gezonde School kantine' ondertekend. Hiermee laten we zien dat we gezonde voeding belangrijk vinden. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie. In de kantine kunnen leerlingen kiezen uit een gevarieerd aanbod eten en drinken waarbij de gezonde keuzes een prominente plek in de uitstalling hebben. 

Op de BSG worden door leerlingen, onderwijzend en ondersteunend personeel en ouders geen nicotinehoudende middelen gebruikt, geen alcoholische dranken genuttigd en geen drugs gebruikt op school en op het terrein behorend bij de school en bij alle school gerelateerde activiteiten waar leerlingen aanwezig zijn. Ons uitgangspunt is dat de school een pedagogische en beschermende omgeving is voor leerlingen, waar het gebruik van alcohol, nicotinehoudende middelen en drugs niet bij horen. Onze richtlijnen en aanpak m.b.t middelengebruik staan beschreven in het protocol nicotine houdende middelen, drugs en alcohol. De BSG verbiedt het om alcohol, drugs of medicijnen die niet aantoonbaar door een arts zijn voorgeschreven binnen de schoolgebouwen of het terrein van de school te brengen. Ingeval er een redelijk vermoeden bestaat, dat een persoon drugs/medicijnen binnen een schoolgebouw of schoolterrein heeft gebracht of voorhanden of op andere wijze onder zich heeft, wordt deze persoon bewogen tot afgifte van deze goederen. Wanneer door signalen of uit een gesprek blijkt dat een leerling onder invloed is, dan wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd, worden ouders op de hoogte gebracht en worden er passende maatregelen genomen. 

Wat merk je als leerling van de Gezonde School aanpak?

  • We werken in de brugklassen met lessenseries waarin groepsdruk en een onderwerp als vapen langskomen. In het 2e leerjaar wordt deze lessenreeks afgesloten met een 'Dag tegen groepsdruk'. Op deze projectdag krijgen de leerlingen voorlichting en is een voorstelling te zien. Ook voor ouders zijner voorstellingen over bijvoorbeeld mediawijsheid. 
  • Natuurlijk komt het thema Voeding en duurzaamheid terug in de lessen biologie en aardrijkskunde, maar we hebben ook een kookworkshop voor de brugklassen en we doen mee met 'het gezonde ontbijt'. 
  • Nicotine houdende middelen en alcohol horen niet thuis op school. Er wordt daarom streng gesurveilleerd in pauzes om toe te zien op een rookvrije schoolomgeving. 
  • Sport en bewegen vinden we essentieel in het plaatje van een gezonde generatie. We bieden verschillende sportactiviteiten aan naast de lessen lichamelijke opvoeding. En ook in de pauze is er mogelijkheid om te bewegen. Een school in een bosrijke omgeving betekent ook, dat andere lessen in het bos plaatsvinden. Waarbij er volop bewogen kan worden.