De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Voor de scholen die onder de SOVON vallen, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR komt met het bestuur bijeen om te overleggen over de besluiten die het bestuur voor de scholen gezamenlijk neemt. De bevoegdheden en taken van de GMR zijn beschreven in een reglement. Elke school is vertegenwoordigd in de GMR.

De Medezeggenschapsraad (MR)
In de medezeggenschapsraad van de BSG zijn vier zetels voor de personeelsgeleding, twee voor de ouders en twee voor de leerlingen. De MR overlegt met de schoolleiding over de besluiten die de schoolleiding voornemens is te nemen. De bevoegdheden en taken van de MR zijn beschreven in een reglement. Wilt u in contact treden met de medezeggenschapsraad, dan kunt u zich wenden tot de secretaris. De MR is op dit moment als volgt samengesteld:

Vertegenwoordiging van het personeel:

dhr. P.W.J. Baas - voorzitter
dhr. W.G. Dronkert - secretaris
dhr. C. Smit - lid
mw. A. Gasseling - lid

Vertegenwoordiging van de ouders:

dhr. S. de Vries
dhr. G. Godet

Vertegenwoordigers leerlingen:
Kick Zwart
Dylan Hwan

Lees hier de notulen van de MR:

Notulen 15 februari 2021
Notulen 10 februari 2020
Notulen 17 april 2020
Notulen 19 mei 2020
Notulen 15 juni 2020
Notulen 21 september 2020
Notulen 23 november 2020